از سوی بانك مركزی؛

آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی ابلاغ گردید

آیین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی ابلاغ گردید به گزارش پول من بانك مركزی آئین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی را ابلاغ نمود و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه های ارسال شده است.


به گزارش پول من به نقل از بانك مركزی، «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بر مبنای فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و هم سایر قوانین مربوط، برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبكه بانكی كشور از راه تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام مند كردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، با مشاركت نهادها و دستگاه های مختلف اجرایی، مبادرت به تصویب «آئین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی» و ابلاغ مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه های مربوط كرده است.

آئین نامه مورد اشاره دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الكترونیك در چارچوب سامانه های اطلاعاتی كنونی و سایر سامانه های در رابطه با امكان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی است و در مفاد آن، وظایف و تكالیف مشخصی در زمینه های مختلف برای نهادها، دستگاه ها و بخش های مختلف همچون نظام بانكی كشور مقررشده است كه امید است با همكاری و اهتمام شبكه بانكی كشور، فرآیندهای در رابطه با اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از راه عملیاتی شدن كامل سامانه های مبحث آئین نامه، تسهیل شود.

مهمترین تكالیف در نظر گرفته شده در این آئین نامه برای مؤسسات اعتباری به شرح زیر است:

• بر مبنای تبصره زیر ماده (۸) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به تهیه، تكمیل و یكپارچه سازی اطلاعات موجود خود درباره اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد و تشكیل بانك اطلاعاتی در این خصوص اقدام نموده و پس از طریق اندازی سامانه شناسایی روابط اشخاص، قبل از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، نسبت به استعلام روابط اشخاص از سامانه مذكور اقدام نمایند. استعلام از سامانه مبحث این ماده نافی مسئولیت مؤسسات اعتباری برای شناسایی اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد از سایر روش های مقتضی نخواهد بود.

• بر مبنای ماده (۱۷) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد مطابق ضوابط ابلاغی بانك مركزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از شركت های رتبه بندی اعتباری از راه سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و مطابق ضوابط مذكور تصمیم گیری كنند.

• بر مبنای تبصره زیر ماده (۲۳) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه بعد از ایجاد امكانات مبحث ماده (۱۹) این مصوبه، نسبت به ارسال سیستمی و برخط درخواست تنظیم اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات و مدارك مورد نیاز و درخواست آزادسازی، فك رهن، فسخ و اقاله اسناد مربوط به اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به دفاتر اسناد رسمی از بستر سامانه ثبت الكترونیك اسناد رسمی اقدام نمایند.

• بر مبنای تبصره ۵ زیر ماده (۲۹) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند بعد از ایجاد امكانات مبحث این ماده و سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات صرفاً صورت حساب هایی را مورد پذیرش قرار دهند كه علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در سایر قوانین و مقررات، حسب مورد صحت ثبت اولیه معاملات آن یا تأیید نهایی آنها از سامانه مذكور استعلام شده باشد.

• بر مبنای ماده (۳۲) آئین نامه، تسهیلات مبتنی بر عقد خرید دین و تسهیلات ریالی خرد مشمول ماده (۲۹) این مصوبه نخواهند بود و مؤسسات اعتباری موظفند ظرف هجده ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، تسهیلات ریالی خرد خود به اشخاص را صرفاً از راه كارت های اعتباری در چهارچوب عقد مرابحه پرداخت كنند.

• بر مبنای ماده (۳۳) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف شش ماه پس از طریق اندازی سامانه جامع ثبت معاملات، سایر تسهیلات ریالی مبتنی بر عقود مبادله ای را كه مشمول ماده (۲۸) نمی باشد، صرفاً به شبای حساب فروشنده كالا یا خدمت مبحث تسهیلات و با یكی از ابزارهای حواله درون بانكی، حواله ساتنا و پایا و كارت های پرداخت فقط با امكان خرید از پایانه فروش پرداخت كنند.

• بر مبنای تبصره زیر ماده (۳۵) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند اطلاعات پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات را به صورت سیستمی و برخط برای سامانه مبحث این ماده (سمات) ارسال نمایند.

• بر مبنای ماده (۳۶) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در فرایند اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از راه سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، اطلاعات مورد نیاز را از سامانه های مبحث ماده (۲) این مصوبه و شركت های رتبه بندی اعتباری استعلام كرده و بعد از بررسی نتایج استعلام ها و ارسال طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی تأییدشده توسط مؤسسات اعتباری موردنظر، قراردادهای تسهیلات و تعهدات بانكی مبحث ماده (۴۴) این مصوبه، گزارش های كارشناسی مبحث ماده (۴۳) این مصوبه و مصوبات اركان اعتباری تصمیم گیرنده در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به درخواست شناسه یكتا از سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند.

• بر مبنای ماده (۳۸) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص، نسبت به دریافت رضایت نامه كتبی از آنان در خصوص اجازه به مؤسسه اعتباری و بانك مركزی، دستگاه متولی و شركت های رتبه بندی اعتباری برای دسترسی به اطلاعات اشخاص و استعلام آن از دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذی ربط اقدام نموده و یك نسخه از آنرا برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند.

• بر مبنای تبصره زیر بند الف ماده (۴۱) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پس از طریق اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، نسبت به عرضه سیستمی و بر خط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار مذكور مطابق ضوابط اجرایی كه ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه توسط بانك مركزی تهیه و ابلاغ می شود، اقدام نمایند.

• بر مبنای تبصره ۲ زیر ماده (۴۲) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند پس از طریق اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) و برقراری ارتباط آن با شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به عرضه سیستمی و برخط درخواست ترهین، رفع ترهین و استعلام سیستمی و برخط مندرجات، سوابق و وضعیت ترهین اوراق بهادار پذیرفته شده در بازارهای متشكل تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

• بر مبنای ماده (۴۳) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از طریق اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یك نسخه از گزارش های كارشناسی را كه به منظور ارزش گذاری وثایق و اموال یا میزان پیشرفت پروژه ها و طرح های مبحث تسهیلات از مراجع مربوط نظیر كانون كارشناسان رسمی دادگستری و مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه دریافت شده است، برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند.

• بر مبنای ماده (۴۴) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات پس از طریق اندازی سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، قراردادهای تسهیلات و تعهدات متحدالشكل مطابق ضوابط ابلاغی شورای پول و اعتبار را به صورت سیستمی و برخط و همینطور نسخه فیزیكی قراردادها را برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) ارسال نمایند.

• بر مبنای ماده (۴۵) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، قبل از انعقاد قرارداد ضمانت با استفاده از سفته، گواهی كسر از حقوق یا چك در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، حسب مورد نسبت به ثبت اطلاعات متقاضی، ضامن و مندرجات سفته، گواهی كسر از حقوق و مندرجات چك در سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند.

• بر مبنای ماده (۴۶) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نسبت به ارسال تمامی قراردادهای ضمانتی مربوط به تسهیلات تسویه نشده، برای سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، اقدام نمایند.

• بر مبنای بند «الف» زیر ماده (۴۷) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند امكان دسترسی سازمان امور مالیاتی را به اطلاعات جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانكی، سپرده ها و سود آنها فراهم نمایند.

• بر مبنای ماده (۴۸) آئین نامه، مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، برای دریافت تأمین مطابق ماده (۶) آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانكی بدون ربا (بهره) مبحث تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲/‏۱۰/‏۱۳۶۲‬ و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل های اجرایی عقود، موظفند پس از طریق اندازی سامانه تعهدات رسمی، ضمانت ها و اموال مقید شده، قبل از انعقاد قرارداد ضمانت نسبت به استعلام سیستمی و برخط مجموع تعهدات ضامن (كه ناشی از قراردادهای ضمانت منعقد شده است) و اموال مقید شده وی، از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اطلاعات مبحث ماده (۴۷) این مصوبه از راه سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) از سازمان امور مالیاتی كشور اقدام نموده و متناسب با وضعیت و توانایی مالی وی، نسبت به دریافت تأمین از متقاضیان تسهیلات با ضمانت وی اقدام نمایند.

• بر مبنای تبصره ۱ زیر ماده (۴۸) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند در دریافت تأمین با استفاده از ضمانت نسبت به استعلام سیستمی وضعیت اعتباری ضامن از سامانه ملی اعتبارسنجی از راه سامانه تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام نمایند.

• بر مبنای تبصره ۲ زیر ماده (۴۸) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند متناسب با نتایج حاصل از اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری متقاضی (در چهارچوب ضوابط اجرایی ابلاغی توسط بانك مركزی) نسبت به دریافت تأمین اقدام نمایند.

• بر مبنای ماده (۵۱) آئین نامه، مؤسسات اعتباری موظفند بعد از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مطابق ضوابط اجرایی ماده (۱۷) این مصوبه، نسبت به استعلام گزارش اعتباری اشخاص از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری اشخاص از شركت های رتبه بندی اعتباری از راه سامانه متمركز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اقدام و برای به روزرسانی وضعیت طبقه بندی بدهی آنان مطابق آئین نامه طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری (مصوب شورای پول و اعتبار) اقدام نمایند.

در این بخشنامه همینطور اشاره می شود، اجرای برخی وظایف و تكالیف مقرر در مصوبه مورد بحث، مستلزم آماده سازی، بروزرسانی و یا عملیاتی شدن زیرساخت های نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی مربوط توسط نهادهای متولی همچون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است كه بدیهی است با تدارك و آماده شدن موارد یاد شده از جانب ادارات دخیل، مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد. بنابراین خواهشمند است در صورت هرگونه ابهام یا سوال در ارتباط با موضوعات و مسائل مربوط به زیرساخت های نرم افزاری و سامانه های اطلاعاتی یاد شده در مفاد آئین نامه مورد اشاره، مراتب از راه حوزه های مربوط در این بانك مورد استعلام و پیگیری واقع شود.

گفتنی است این بخشنامه در انتها تاكید دارد، ضمن ایفاد نسخه ای از «آئین نامه جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی» (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۸۱۸‏‏‏‏‏/ ت ۵۶۱۷۳ ه مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۷‬ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی)، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶/‏۰۵/‏۱۳۹۶‬ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانك‏‏‏‏‏ / مؤسسه اعتباری غیربانكی ابلاغ گردیده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آئین نامه ذكر شده، بر حسن اجرای آن هم نظارت دقیق به عمل آید.


1398/02/13
13:31:38
5.0 / 5
4624
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما