در یك گزارش رسمی اعلام شد؛

دخل و خرج خانوارها به روایت بانك مركزی

دخل و خرج خانوارها به روایت بانك مركزی پول من: بانك مركزی با ارائه نتایج بررسی متوسط هزینه - درآمد خانوار سال ۹۶، اعلام نمود: درآمد یك خانوار شهری در سال قبل ۴۳ میلیون و ۹۲۷ هزار تومان و هزینه هم ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود.


به گزارش پول من به نقل از مهر، بررسی گزارش رسمی بانك مركزی نشان داده است كه میزان درآمدها در سال قبل ۱۲ درصد و مخارج هم ۷.۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، ۳۵.۵ درصد از مخارج ۴۲۱ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ریالی خانوار در بخش مسكن به میزان ۱۴۹ میلیون و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ریال بوده و بعد از مسكن، بالاترین هزینه خانوار شهری در سال قبل خوراكی ها و آشامیدنی ها به میزان ۹۹ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۲۶۸ ریال بوده است.
وضعیت مخارج خانوار
بر پایه این گزارش، حمل و نقل با رقم ۴۴ میلیون و ۶۴۱ هزار و ۱۵۶ ریال ۱۰.۶ درصد و كالا و خدمات متفرقه هم با ۳۴ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۱۶۵ ریال، ۸.۲ درصد مخارج سال قبل یك خانوار شهری كشور را تشكیل داده است.
كمترین هزینه خانوار در سال قبل مربوط به دخانیات با یك میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۴۶ ریال معادل ۰.۳ درصد و همینطور تحصیل به میزان ۷ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۲۶۱ ریال معادل ۱.۸ درصد بود. بیشترین میزان رشد هزینه خانوار در سال قبل مربوط به خوراكی ها و آشامیدنی ها با ۱۰.۲ درصد بوده و هزینه مسكن هم ۷.۱ درصد رشد داشته است.
به صورت كلی، خوراكی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاك و كفش، مسكن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و كالا و خدمات متفرقه؛ ۱۲ قلم اصلی در سبد مخارج خانوار را تشكیل می دهند.
وضعیت درآمد خانوار
در بخش درآمد خانوار در سال گذشته، كل درآمد ناخالص به میزان ۴۳۹ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۲ ریال بوده كه از این میزان ۳۰۹ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۴۳ ریال درآمد پولی ناخالص با رشد ۱۳.۹ درصدی بوده است. درآمد غیرپولی خانوار در سال قبل ۱۲۹ میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۵۹ ریال بود و در این بخش ۷.۵ درصد رشد به ثبت رسید.
به صورت كلی، طبق اعلام بانك مركزی میزان درآمد خانوار در سال قبل به رقم ۱۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۷۶ ریال از هزینه ها پیشی گرفته است. بر اساس این گزارش، متوسط درآمد یك خانوار شهری در سال قبل ۳۶ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۹۱ ریال و متوسط هزینه هم ۳۵ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۳ ریال بوده است؛ ازاین رو درآمد هر خانوار در سال قبل، ماهیانه یك میلیون و ۴۹۷ هزار و ۲۴۸ ریال از هزینه ها بیشتر بوده است.
گزارش بانك مركزی
در گزارش بانك مركزی پیرامون مبحث نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال ۹۶ آمده است: آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۹۶ با رجوع به حدود ۱۳ هزار خانوار نمونه انجام گرفت و بعضی از نتایج به دست آمده به شرح ذیل است:
متوسط تعداد افراد خانوار
در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار ۳.۲۸ نفر بود كه نسبت به سال قبل كاهش داشته است. از كل تعداد خانوار ها، خانوارهای چهار نفری با ۲۸.۹ درصد بیشترین و خانوارهای نه نفر و ده نفر و بیشتر هر یك با ۰.۱ درصد كمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
گروه های سنی
توزیع افراد خانوار بر حسب گروه های سنی نشان داده است كه در سال مورد بررسی، ۷.۲ درصد از افراد خانوارها ۵ سال و كمتر، ۶.۴ درصد ۱۰-۶ سال، ۶.۳ درصد ۱۵-۱۱ سال، ۶.۸ درصد ۲۰-۱۶ سال، ۱۶.۸ درصد ۳۰-۲۱ سال، ۳۱.۱ درصد ۵۰-۳۱ سال و ۲۵.۴ درصد ۵۱ سال و بیشتر سن داشته اند.
تحصیلات
توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان سواد در سال ۱۳۹۶ نشان داده است كه ۱۰.۹ درصد بی سواد، ۲.۲ درصد قادر به خواندن و نوشتن، ۲۱.۱ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۴۱.۹ درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و ۲۳.۹ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند.
اشتغال
بر اساس نتایج بررسی، ۲۷.۹ درصد خانوار ها بدون فرد شاغل، ۵۵.۳ درصد دارای یك نفر شاغل، ۱۴.۰ درصد دارای دو نفر شاغل و ۲.۸ درصد دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده اند. در مقایسه با سال ۱۱۳۹۵ درصد خانوارهای بدون فرد شاغل افزایش و درصد خانوارهای با یك نفر شاغل و با دو نفر شاغل كاهش داشته است. ضمنا درصد خانوارهای با سه نفر شاغل و بیشتر بدون تغییر بوده است.
مسكن
بررسی نحوه تصرف محل سكونت خانوارها در سال ۱۳۹۶ نشان داده است كه ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسكن شخصی (مالك نشین)، ۲۵.۹ درصد در مسكن اجاری، ۶۴.۸ درصد از خانوارها در مسكن در برابر خدمت و ۸.۹ درصد در مسكن رایگاه سكونت داشته اند. در مقایسه با سال ۱۱۳۹۵، درصد سكونت در مسكن شخصی افزایش و درصد سكونت در مسكن اجاری، مجانی و در برابر كاهش داشته است.
بر اساس نتایج بررسی مزبور، ۲.۷ درصد خانوارها از یك اتاق، ۲۹.۶ درصد از دو اتاق، ۵۰ درصد از سه اتاق، ۱۴.۲ درصد از چهار اتاق، ۲.۲ درصد از پنج اتاق و ۱.۳ درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده می نموده اند.
تسهیلات محل سكونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها
بررسی تسهیلات محل سكونت خانوارها نشان داده است كه در سال مورد بررسی، ۹۹.۴ درصد خانوارها از آب لوله كشی، ۱۰۰.۰ درصد از برق، ۹۴.۵ درصد از گاز شهری، ۵۳.۳ درصد از فاضلاب شهری، ۹۹.۲ درصد از آشپزخانه، ۹۹.۶ درصد از حمام ۸۲.۶ درصد از كولر ثابت، آبی یا گازی، ۱۹.۳ درصد از شوفاژ یا پكیج، شوفاژ دیواری، ۴۵.۰ درصد از انباری، ۷۴.۹ درصد از تلفن، ۶۴.۱ درصد از اینترنت بهرمند بوده و ۶۱.۶ درصد از خانوارها هم در شبكه های اجتماعی عضویت داشته اند.
در سال ۱۳۹۶ از نظر لوازم زندگی ۴۹.۴ درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، ۱۶ درصد از موتور سیكلت، ۱۳.۱ درصد از دوچرخه، ۴۹.۲ درصد از چرخ خیاطی، ۲۵.۵ درصد از رادیو، رادیو ضبط و ضبط صوت، ۹۸.۳ درصد از تلویزیون سیاه و سفید و رنگی، ۴۱.۶ درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، ۴۴.۶ درصد از كامپیوتر، كامپیوتر، ۹.۴ درصد از دوربین فیلم برداری، ۹۹.۶ درصد از یخچال، فریزر یخچال فریزر، ۹۹.۷ درصد از اجاق گاز، ۹۴.۲ درصد از جارو برقی، ۸۸.۶ درصد از ماشین لباسشویی و ۹۶.۶ درصد از تلفن همراه استفاده می كرده اند.

1397/04/25
13:23:05
5.0 / 5
5074
تگهای خبر: بانك , بانك مركزی , پول , هزینه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما