از سوی بانك مركزی

شیوه نامه اجرایی اوراق گام ابلاغ گردید

شیوه نامه اجرایی اوراق گام ابلاغ گردید به گزارش پول من بانك مركزی شیوه نامه اجرایی گواهی اعتبار مولد (اوراق گام) را ابلاغ نمود.


به گزارش پول من به نقل از مهر، بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیتهای مولد اقتصادی و تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی، طرح گواهی اعتبار مولد (گام) را از راه صدور اوراق گام، در دستور کار قرار داده است که بر این اساس دستورالعمل این طرح را به شرح زیر ابلاغ نمود. ماده ۱. در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: أ. «بانک مرکزی»: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب. «مؤسسه اعتباری عامل»: بانک یا مؤسسه اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی که به درخواست بنگاه متقاضی، نسبت به صدور اوراق گام و بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید اقدام می نماید. ج. «بنگاه»: اشخاص حقوقی که مجوز فعالیت در بخش های اقتصادی مولد داشته باشند. د. «بنگاه متعهد»: بنگاه خریدار نهاده (اعم از کالا و خدمات) که بنگاه فروشنده نهاده (بنگاه متقاضی) را برای استفاده از اوراق گام از راه سامانه به مؤسسه اعتباری معرفی می کند. ه. «بنگاه متقاضی»: بنگاه فروشنده نهاده (اعم از کالا و خدمات) که اوراق گام را بعد از صدور دریافت می کند. و. «اوراق گام»: اوراق بهاداری که بر اساس عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می گردد. ز. «سامانه»: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول. ح. «سقف ضمانت»: حداکثر میزان مجاز ضمانت اوراق گام برای مؤسسه اعتباری عامل. ط. «سقف اعتباری»: حداکثر میزان بهره مندی بنگاه متعهد از اوراق گام. ماده ۲. بانک مرکزی به منظور کمک به بهبود روش های تأمین سرمایه در گردش بنگاه ظرف مدت ۲ ماه مبادرت به راه اندازی سامانه جهت صدور و مدیریت اوراق گام در بازار پول می نماید. ماده ۳. اوراق گام دارای خصوصیت های زیر است: با نام غیر کاغذی بدون کوپن سود در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال با سررسیدهای حداقل یک ماه و حداکثر تا نه ماه (در آخر هر ماه) این اوراق توسط مؤسسه اعتباری عامل در سامانه صادر می شود و بعد از گذشت یک ششم زمان صدور تا سررسید، معاملات اوراق به بازار سرمایه منتقل می گردد. اوراق صادره تا زمانی که در بازار پول است صرفا قابلیت نقل و انتقال از راه مؤسسه اعتباری عامل با درخواست دارنده اوراق را دارا است. اوراق بعد از انتقال به بازار سرمایه و طی تشریفات مربوطه صرفا در بازار یاد شده قابل معامله و تسویه است. دارنده اوراق گام می تواند آنرا بابت خرید نهاده به سایر بنگاه های عضو سامانه گام منتقل نماید. اوراق گام قابل معامله در بازار سرمایه (و در قالب ضوابط بازار مذکور) است. ماده ۴. سقف اعتباری هر بنگاه متعهد معادل ۷۰ درصد از فروش سال آخر آن بنگاه (از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی) بعد از کسر مانده تسهیلات در رابطه با تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه مربوطه و تعهدات ناشی از اوراق گام قبلی منتشره نزد شبکه بانکی تعیین می گردد. تبصره ۱. بنگاه متعهد مکلف است در هنگام عرضه درخواست انتشار اوراق گام، اجازه دریافت اطلاعات خود از سازمان امور مالیاتی را توسط بانک مرکزی بدهد. تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به درج فاکتور مأخوذه از بنگاه متعهد در سامانه سازمان امور مالیاتی (جهت احتساب در محاسبات مالیاتی برای بنگاه متعهد) اقدام نماید. تبصره ۳. سقف اعتباری بنگاه متعهد در صورت دو بار ایفای تعهد متوالی بنگاه متعهد در سررسید برای اوراق گام قبلی منتشره، به میزان ۱۰ واحد درصد افزایش می یابد. این افزایش سقف تا میزان فروش سال آخر بنگاه متعهد، بر اساس آخرین صورت های مالی مورد تأیید سازمان امور مالیاتی می تواند اعمال شود. ماده ۵. بعد از دریافت درخواست بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به اعتبارسنجی بنگاه متعهد در قالب مقررات مربوط اقدام و در صورت موافقت با صدور اوراق گام، وثایق و تضامین کافی را دریافت نماید. تبصره ۱. مؤسسه اعتباری عامل موظف است مقدار اعتبار تأیید شده برای بنگاه متعهد جهت صدور اوراق گام را در سامانه گام ثبت نماید. تبصره ۲. مؤسسه اعتباری عامل موظف است نسبت به دریافت شماره درخواست از سامانه سمات و ثبت آن در سامانه گام اقدام نماید. تبصره ۳. نرخ کارمزد اوراق گام توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می گردد. تبصره ۴. به منظور تشویق بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل می تواند بعد از ایفای تعهد بنگاه، حداکثر در سقفی که هیئت عامل بانک مرکزی تعیین می کند، تخفیفی در نرخ کارمزد اوراق گام اعمال نماید. تبصره ۵ -موسسه اعتباری عامل بایستی پیش از صدور اوراق گام، حق برداشت از کلیه حساب های بنگاه متعهد را در صورت عدم ایفای تعهدات در سررسید دریافت نماید. ماده ۶. بنگاه متعهد مکلف است جهت استفاده از اعتبار تأیید شده خود توسط مؤسسه اعتباری عامل جهت صدور اوراق گام، به همراه معرفی بنگاه متقاضی، فاکتور خرید مربوطه (که نشان دهنده مطالبات قطعی بنگاه متقاضی از وی است) را جهت تعیین زمان سررسید اوراق گام به مؤسسه اعتباری عامل مورد نظر عرضه نماید. ماده ۷. بنگاه متقاضی با عرضه اسناد دریافتی از بنگاه متعهد به مؤسسه اعتباری عامل، تقاضای صدور و تخصیص اوراق گام را مطابق با ارزش اسناد دریافتی می دهد. بعد از موافقت مؤسسه اعتباری عامل، اوراق گام از راه سامانه صادر و مالکیت آن به بنگاه متقاضی منتقل می گردد. تبصره: بنگاه متعهد مکلف است در سررسید اوراق گام، نسبت به ایفای تعهد خود (تأمین وجه اوراق گام صادره برای بنگاه متقاضی) به مؤسسه اعتباری عامل اقدام نماید. ماده ۸. در صورت عدم ایفای تعهد توسط بنگاه متعهد، مؤسسه اعتباری عامل موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت وصول مطالبات خود از بنگاه متعهد شامل اجرایی نمودن وثایق یا تضامین نسبت به اقدامات ذیل مبادرت ورزد: ۱-۸. مطالبات مذکور را به اقلام بالای خط ترازنامه خود و به قسمت بدهکاران موقت انتقال دهد. ۲-۸. در صورت عدم وصول مطالبات مزبور ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید بعنوان بدهی سررسید گذشته محسوب، دو ماه بعد معوق و دو ماه پس از آن مشکوک الوصول (مجموعاً شش ماه) تلقی گردیده و ذخایر کافی را برای پوشش این مطالبات اختصاص دهد. ماده ۹. در صورتیکه بنگاه متعهد نسبت به تعهدات خود در سررسید اوراق گام عمل نکند مشمول موارد زیر وفق قرارداد می گردد: الف: پرداخت وجه التزام تأخیر تادیه دین از تاریخ سررسید اوراق گام تبصره: وجه التزام تأخیر تادیه دین مبحث این بند برابر است با نرخ سود تسهیلات مبادله ای بعلاوه ۶ واحد درصد ب: ممنوعیت بهره مندی از صدور اوراق گام تا حداقل سه ماه بعد از زمان تسویه بدهی اوراق گام نکول شده قبلی ماده ۱۰. سقف کلی صدور اوراق گام توسط شبکه بانکی و سقف ضمانت هر مؤسسه اعتباری عامل توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۱: سقف کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاه های کوچک و متوسط (زیر صد نفر شاغل) و مابقی برای بنگاه های بزرگ (بالای صد نفر شاغل) قابل اعمال می باشد. تبصره ۲: بانک مرکزی با عنایت به عملکرد مؤسسه اعتباری در زمینه تضمین و وصول مطالبات ناشی از اوراق گام صادره نسبت به بازبینی سقف ضمانت مؤسسه اعتباری اقدام می نماید. ماده ۱۱. مؤسسه اعتباری عامل مکلف است در صدور اوراق گام، ضوابط و مقررات جاری همچون آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را رعایت نماید. تبصره: این اوراق تا زمان سررسید در نسبت های نظارتی قابل احتساب نمی باشد. ماده ۱۲. فرآیندهای ثبت نام بنگاه متعهد و متقاضی در سامانه گام از راه مؤسسه اعتباری عامل انجام می شود. ماده ۱۳. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این دستورالعمل را ۶ ماه پس از زمان اجرا به شورای پول و اعتبار عرضه نماید. این دستورالعمل در یک هزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸.۹.۵ شورای پول و اعتبار، مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره به تصویب رسید.


منبع:

1399/04/16
20:48:12
5.0 / 5
2853
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
پول من
pooleman.ir - حقوق مادی و معنوی سایت پول من محفوظ است

پول من

محاسبه گر پول شما